Có 1 kết quả:

bù tǐ miàn

1/1

bù tǐ miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to not appear to be decent or respectful
(2) shameful