Có 1 kết quả:

yǔ rén fāng biàn , zì jǐ fāng biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Help others, and others may help you (idiom).