Có 1 kết quả:

yǔ quán shì jiè wéi dí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fight the whole world (idiom)