Có 1 kết quả:

yǔ cǐ tóng shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) at the same time
(2) meanwhile