Có 1 kết quả:

zhuān yòng jí chéng diàn lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

application-specific integrated circuit (ASIC)