Có 1 kết quả:

qiě bù shuō

1/1

qiě bù shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to mention
(2) leaving aside