Có 1 kết quả:

pī biàn

1/1

pī biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radical change