Có 1 kết quả:

shì tài yán liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the hypocrisy of the world (idiom)