Có 1 kết quả:

shì fù

1/1

shì fù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bác ruột