Có 1 kết quả:

shì jiè liáng shi shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

World food program (United Nations aid agency)