Có 1 kết quả:

shì jiè mào yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) world trade
(2) global trade