Có 1 kết quả:

shì xí

1/1

shì xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) succession
(2) inheritance
(3) hereditary