Có 1 kết quả:

shì xí zhī zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) succession struggle
(2) dispute over inheritance