Có 1 kết quả:

Shì mào Zhōng xīn Dà lóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

World Trade Center (the twin towers destroyed by the 9-11 terrorists)