Có 1 kết quả:

Qiū bǐ tè

1/1

Qiū bǐ tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cupid, son of Venus and Mars, Roman god of love and beauty