Có 1 kết quả:

qiū yù

1/1

qiū yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian woodcock (Scolopax rusticola)