Có 1 kết quả:

bǐng sān chún

1/1

bǐng sān chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glycerine
(2) same as 甘油