Có 1 kết quả:

bǐng èr chún

1/1

bǐng èr chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) propylene glycol
(2) propane-1,2-diol C3H6(OH)2