Có 1 kết quả:

bǐng wǔ

1/1

bǐng wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

forty-third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026