Có 1 kết quả:

bǐng xíng

1/1

bǐng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) type C
(2) type III
(3) gamma-