Có 1 kết quả:

Bǐng zǐ Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

second Manchu invasion of Korea (1636)