Có 1 kết quả:

bǐng wán

1/1

bǐng wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

propane