Có 1 kết quả:

bǐng huán zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

propiconazole (antifungal agent)