Có 1 kết quả:

bǐng děng

1/1

bǐng děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) third rank
(2) third category
(3) third grade
(4) roughly equivalent to the "C" grade