Có 1 kết quả:

bǐng táng

1/1

bǐng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

triose (CH20)3, monosaccharide with three carbon atoms, such as glyceraldehyde 甘油醛[gan1 you2 quan2]