Có 1 kết quả:

bǐng quán

1/1

bǐng quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) propionaldehyde
(2) propanal CH3CH2CHO