Có 1 kết quả:

yè jiè biāo zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

industry standard