Có 1 kết quả:

dōng bàn qiú

1/1

dōng bàn qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Eastern Hemisphere
(2) the Old World