Có 1 kết quả:

dōng Luó mǎ Dì guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eastern Roman empire or Byzantium (395-1453)