Có 1 kết quả:

dōng xī bàn qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

East and West hemispheres