Có 1 kết quả:

dōng bù

1/1

dōng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the east
(2) eastern part