Có 1 kết quả:

diū sān là sì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) forgetful
(2) empty-headed