Có 1 kết quả:

diū méi diū yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wink at sb