Có 1 kết quả:

diū fàn wǎn

1/1

diū fàn wǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lose one's job