Có 1 kết quả:

liǎng xià zi

1/1

liǎng xià zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a couple of times
(2) to repeat the same
(3) the same old trick
(4) tricks of the trade