Có 1 kết quả:

liǎng cè duì chèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

bilateral symmetry