Có 1 kết quả:

liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄕㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) if two tigers fight, one will get injured (idiom)
(2) if you start a war, someone is bound to get hurt