Có 1 kết quả:

liǎng hǔ xiāng dòu , bì yǒu yī shāng ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄡˋ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄕㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) when two tigers fight, one will get injured (idiom)
(2) if it comes to a fight, someone will get hurt.