Có 1 kết quả:

liǎng miàn sān dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) two-faced, three knives (idiom); double-cross
(2) double dealing and back stabbing