Có 1 kết quả:

yán chéng bù dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to punish severely (idiom)