Có 1 kết quả:

yán fù

1/1

yán fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

strict or stern father