Có 1 kết quả:

yán kē

1/1

yán kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) severe
(2) harsh