Có 1 kết quả:

bìng bù

1/1

bìng bù

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoàn toàn không, dứt khoát không

Từ điển Trung-Anh

(1) not at all
(2) emphatically not