Có 1 kết quả:

bìng chǔ

1/1

bìng chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to impose an additional penalty