Có 1 kết quả:

sàng fù

1/1

sàng fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be orphaned of one's father