Có 1 kết quả:

sàng dǎn ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) panic-stricken
(2) scared out of one's wits