Có 2 kết quả:

yā huányā huan

1/2

yā huán

giản thể

Từ điển phổ thông

đứa hầu gái

yā huan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) servant girl
(2) maid