Có 1 kết quả:

yā tou piàn zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) silly girl
(2) little girl