Có 1 kết quả:

zhòng shāng

1/1

zhòng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slander
(2) to smear