Có 1 kết quả:

Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia